Home About us Payment Delivery/Shippingcost Contact Conditions
 
 

Other countries?

click here
...


Coffee pads
.

Alex Meijer
Fairtrade

coffee pads

.
Douwe Egberts
coffee pads
.
Hema
coffee pads
.
Jacqmotte
coffee pads
.
Kanis & Gunnink
coffee pads
.
Lavazza
coffee pads
.
Rioba
coffee pads
.
Rombouts
coffee pads
.
Senseo
coffee pads
.
Coffee
.

Alex Meijer
Fairtrade
coffee

.
Café Intención
 eco BIO
coffee
.
Douwe Egberts
coffee
.
Douwe Egberts
coffee  OFFICE
.
Jacqmotte
coffee
.
Kanis & Gunnink
coffee
.
Lavazza
espresso coffee
.
Rombouts coffee
.
Rioba coffee
.
Segafredo coffee
.
Van Nelle coffee
.
Zwarte kat
Chat noir coffee
.
Coffee vending
.
Alex Meijer
Coffee vending
.
Alex Meijer
Vending cacao
.
Alex Meijer
Automaten Topping
.
Douwe Egberts
Coffee vending
.
van Houten
Vending cacao
 
Nescafé
Coffee vending
.
Nestlé
Coffee vending
.
Nestlé
Automaten Dairy
.
Pickwick
Vending TEA
.
Coffee beans
.
Alberto
coffee beans
.

Alex Meijer
Fairtrade
coffee beans

.
Alfredo
coffee beans
.
Australian organic
coffee beans
.
Barzini espresso
coffee beans
.
Bochica Fairtrade
coffee beans
.
Buondi
coffee beans
.

Café Intención
 eco BIO
coffee beans

.
Cafe Riche
coffee beans
.
Douwe Egberts
coffee beans
.
Douwe Egberts
 coffee beans
OFFICE
.
Hema
coffee beans
.
Jacqmotte
coffee beans
.
Java
coffee beans
.
Kanis & Gunnink
coffee beans
.
Kimbo espresso
coffee beans
.
Laurentis
coffee beans
.
Lavazza
coffee beans
.
L'or espresso
coffee beans
.
Medellin Secret
 coffee beans
.
Movenpick
coffee beans
.
Piazza Doro
coffee beans
.
Redbeans
coffee beans
.
Rioba
coffee beans
.
Rombouts
coffee beans
.
Segafredo
coffee beans
.
Simon Lévelt
coffee beans
.
Starbucks
coffee beans
.
Coffee sticks
.
Buisman
coffee sticks
.
Douwe Egberts
coffee sticks
.
Dispenserbox
large
.
Nescafe
coffee sticks
.
Instant coffee
.
Bonjour instant
coffee
.
Buisman
coffee sticks
.
Douwe Egberts
instant coffee
.
Nescafe
instant coffee
.
Nestlé
instant coffee
.
Pacha
instant coffee
.
Ricoré
instant coffee
.
Coffee filters
.
Jacqmotte
coffee filters
.
Rombouts
coffee filters
.
 
 Conditions ....

DUTCH version
 
Terms, Conditions &provacy
Dutch version

"COFFEEorTEA" is onderdeel van Secret Caché.

Voorwaarden

Secret Caché ("COFFEEorTEA") zal er zorg voor dragen dat de door een Internet cliënt middels een order via Internet via secret-cache de bestelde producten direct verzonden gaat worden binnen twee werkdagen na ontvangst van het totale factuurbedrag.  Indien de levertijd niet haalbaar zal secret-cache de cliënt hier tijdig van op de hoogte stellen, een vervangend artikel voorstellen danwel de mogelijkheid zal bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 7 dagen worden teruggestort.


De administratie van secret-cache wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te vormen van de gedane bestellingen, leveringen.

Door het invullen van het bestelformulier of gebruik te maken van de Paypal betaalmogelijkheid op de
secret-cache  pagina's op internet aanvaardt de Internet cliënt deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de Internet cliënt en secret-cache. Secret-cache heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de Internetsites tussentijds te wijzigen.

De koopovereenkomst bevat alle tussen de Internet cliënt en
secret-cache gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken. De koopovereenkomst tussen de Internet cliënt en secret-cache wordt beheerst door Nederlands recht, met dien verstande dat in geval het recht van een andere staat dwingend van toepassing is op de koopovereenkomst of een deel daarvan het recht van die staat de koopovereenkomst of voornoemd deel daarvan beheerst. Eventuele geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit deze koopovereenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank te Breda (NL).

Secret-cache is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen wbt kopers- en leveringsgarantie van en gegarandeerd door Paypal

Afnemer, lees cliënt, is zelf verantwoordelijk of de aangekocht artikelen ingevoerd mogen worden naar het land van het afleveradres. Secret-Cache is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk (te stellen) voor enige vertraging veroorzaakt door een logistieke aanbieder in binnen en/of buitenland.
 

AFLEVERING en facturatie
Levering en facturatie geschiedt via secret-cache

GARANTIE en RETOURNEREN

De Internet cliënt is gerechtigd de producten, met uitzondering van levensmiddelen (food), ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven op de
secret-cache pagina's op internet, mits ongebruikt in goede conditie is voorzien van hun originele verpakking en vaste labels/etikettering, binnen zeven dagen nadat deze zijn afgeleverd, aan de leverancier te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst tenzij anders is overeengekomen of apart bestelt is bij de fabrikant en/of toeleverancier. Bij latere retournering vervalt de ontbinding van de koopovereenkomst. De portokosten en risico van retourneren komt voor rekening van de internet cliënt. Tevens dient de zending vooraf bij Secret Caché te worden aangemeld. Niet aangemelde retouren zullen niet worden gecrediteerd. Secret Caché  behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gedragen, gebruikt of door schuld anders dan die van secret-cache of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de Internet cliënt.  Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Secret Caché en/of de leverancier schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de Internet cliënt of anderszins voor risico van de Internet cliënt komt, zal Secret Caché  de Internet cliënt hiervan in kennis stellen waarna Secret Caché  het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen vier weken aan de Internet cliënt zal retourneren.


Op de door de leveranciers van secret-cache geleverde producten bestaat een schriftelijke garantie. De garantieperiode gaat in op de datum die vermeld staat op het moment van ontvangst voor de betreffende producten (factuurdatum). Indien een Internet cliënt binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan de leverancier schriftelijk aan de leverancier te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal de leverancier, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen drie dagen een nieuw product bij de Internet cliënt wordt afgeleverd, in welk geval de leverancier zowel de kosten van de terugzending in mindering brengen van de nieuwe opdracht/zending en de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal dragen. 

BETALING

De afgesloten koopovereenkomst met daarin opgenomen de aankoopbedragen dient u te voldoen aan Secret Caché middels een internationale Paypal betaling of eigen overschrijving.

MINDERJARIG

Indien men minderjarig is en toch een bestelling wilt plaatsen zal de minderjarige cliënt na het verzenden van de bestelling middels het bestelformulier apart een e-mail aan de secret-cache moeten sturen waarop de navolgende gegevens, naam en voorletters, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, dienen te staan van de ouder(s), voogd of een ander persoon, aangewezen door de rechtelijke macht.

CLIËNTENSERVICE

Vragen, opmerkingen en dergelijke kunt u per e-mail of schriftelijk stellen aan de cliëntenservice. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering en dergelijke dient men binnen zes weken na besteldatum schriftelijk in te dienen. De internet cliënt krijgt binnen twee weken schriftelijk bericht

Secret Caché
www.Secret-Cache.eu
P.O.Box 1
2320 HOOGSTRATEN (BE)

Liesdreef 10
4838 GV  Breda (NL)

Tel 0031 76 88 90 076
Mail
info (at) Secret-Cache.eu (prefer)
KvK Breda 20157945
BTWnr NL821096357B01

AVG privacy
 

Secret Caché Secret Caché, gevestigd aan PO box 1, 2320 Hoogstraten Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.secret-cache.eu PO box 1, 2320 Hoogstraten Belgium 0031768890076

Dir/founder is de Functionaris Gegevensbescherming van Secret Caché Hij/zij is te bereiken via info@secret-cache.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Secret Caché verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@secret-Cache.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Secret Caché verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Secret Caché verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Secret Caché neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Secret Caché) tussen zit. Secret Caché gebruikt gestandaardiseerde computerprogramma's of -systemen voor het verwerken van orders, administratie en mailcorrespondentie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Secret Caché bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen conform EU/NL belastingwetgeving met een termijn van acht jaar.

Secret Caché verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Secret Caché gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Secret Caché en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@secret-Cache.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Secret Caché wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Secret Caché neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@secret-Cache.eu

 

Extra FREE gift?

Use your Mobile phone
 camera and you
get the Gift code

 

Tea
.

Alex Meijer
Fairtrade tea

.
Dilmah tea
.
English Tea Shop 
fairtrade
tea
.
Lipton tea
.
Lipton
Exclusive tea
.
Lipton
Professional tea
.
Mondiano
Fairtrade tea
.
Musetti tea
.
Numi tea
organic
.
Orient Chai tea
.
Pickwick tea
.

Pickwick
Slow Tea
Exlusive

.

Pickwick
Professional

.
Pure leaf tea
.
Rioba tea
.
Twinings tea
.
Yogi
Organic tea
.
Zonnatura
Organic tea
.
Instant Tea
Kruger instant
lemon tea
.
Zonnatura instant
Organic tea
.
Tea  Sticks
.
T-sticks / tea
.
Tea boxes
.
Dilmah
tea boxes
.
Pickwick
tea boxes
.

T-sticks
tea boxes

.
Chocolate drinks
and Cacao Powder

.

Alex Meijer
cacao sticks
.
Buisman choco
.
Callebaut
Belgian chocolate
for drinks
.
Douwe Egberts
 cacao
.
Van Houten
 Chocolate drink
.
Kwatta
cacao - choco
.
Nestlé
cacao - chocolate
.
Nesquick
.
Nutricia
Hotcemel sticks
.
Ovomaltine
.
Spoonful
Choco sticks
.
Instant soup
.
Unox Cup a Soup
Instant
.
Unox Cup a Soup
VENDING
.
Coffee liqueur
.
Hasselt Fryns
Coffee liqueur
.
Coffee creamer
.
Alex Meijer
coffee
creamer
.
Coffee creamer
.
Coffee creamer
sticks
.

Friesche Vlag
Completa
coffee creamer

.
Coffee creamer cups
.
Alex Meijer Coffee
creamer
cups
.
Coffee creamer
cups
.
Laurentis Coffee
creamer
cups
.
Nutroma Coffee
creamer
cups
.
Sugar substitutes
.
Sugar sticks
.
Alex meijer
Sugar substitutes
.
Canderel
Sugar substitutes
.
Natrena
Sugar substitutes
.
Sugar substitutes
.
Coffee syrup
.

Douwe Egberts
coffee syrup

.

Monin
coffee syrup

.
Coffee biscuits
.
Alex Meijer
biscuits
.
Dutch
syrup waffles
.
Coffee NON-food
.
Paper coffee cups
.
Hotel cosmetics
.
Shaving set
.
Toothpaste &
 Toothbrush
.
Shower gel &
shampoo
.
Shower cap
.
To brush hair
.
Shoeshine
.
Soap
Vegetable
.
Cosmetic
set
.
 
 
 
 
  Copyright ©Secret Caché