Casa Chi siamo Pagamento Consegna/Spedizione Contatti Termini
 
 

Other countries?

click here
...
 
Caffè in cialde
.
Alex Meijer
Fairtrade
Caffè in cialde
.
Douwe Egberts
Caffè in cialde
.
Hema
Caffè in cialde
.
Jacqmotte
Caffè in Cialde
.
Kanis & Gunnink
Caffè in cialde
.
Lavazza
Caffè in cialde
.
Rioba
Caffè in cialde
.
Rombouts
Caffè in cialde
.
Senseo
Caffè in cialde
.
Caffè
.

Alex Meijer
Fairtrade
Caffè

.

Café InTènción
eco BIO Caffè

.
Douwe Egberts
Caffè
.
Douwe Egberts
OFFICE Caffè
.
Jacqmotte Caffè
.
Kanis & Gunnink
Caffè
.
Lavazza
espresso Caffè
.
Rombouts Caffè
.
Rioba Caffè
.
Segafredo Caffè
.
Van Nelle Caffè
.
Zwarte kat /
Chat noir Caffè
.
Distributori automatici
di Caffè
 
Alex Meijer
Distributori automatici
di Caffè
.
Alex Meijer
Distributori automatici
cacao
.
Alex Meijer
Distributori automatici
Topping
.
Douwe Egberts
Distributori automatici
di Caffè
.
van Houten
Distributori automatici
cacao
.
Nescafé
Distributori automatici
di Caffè
.
Nestlé
Distributori automatici
di Caffè
.
Nestlé
Distributori automatici
Dairy
.
Pickwick
Distributori automatici
.
Chicchi di Caffè
 
Alberto
Chicchi di Caffè
.
Alex Meijer
 Chicchi di
Caffè
.
Alfredo
Chicchi di Caffè
.
.Australian organic
Chicchi di Caffè
.
Barzini espresso
Chicchi di  Caffè
.
Bochica Fairtrade
Chicchi di  Caffè
 
Buondi
Chicchi di  Caffè
.
Café InTènción
ecologisch BIO
chicchi di  Caffè
.
Cafe Riche
chicchi di Caffè
.
.
Douwe Egberts
 chicchi di Caffè
.
Douwe Egberts
 chicchi di Caffè

Office
.
Hema
Chicchi di Caffè
.
Jacqmotte
chicchi di Caffè
.
.
Java
Chicchi di Caffè
.
.
Kanis & Gunnink
Chicchi di Caffè
.
 Kimbo espresso
chicchi di Caffè
.
Laurentis
chicchi di Caffè
.
Lavazza
chicchi di Caffè
.
L'or espresso
chicchi di Caffè
.
Medellin Secret
chicchi di Caffè
.
Movenpick
chicchi di Caffè
.
Piazza Doro
chicchi di Caffè
.
Redbeans
chicchi di Caffè
.
Rioba
chicchi di Caffè
.
Rombouts
chicchi di Caffè
.
Segafredo
chicchi di Caffè
.
Simon Lévelt
chicchi di Caffè
.
Starbucks
chicchi di Caffè
.
Caffè istantaneo
 
Buisman
Caffè sticks
.
Douwe Egberts
 Caffè sticks
.
Dispenserbox
Grande
.
Nescafe
Caffè sticks
.
Caffè solubile
 
Bonjour
Caffè solubile
.
Buisman
instant Caffè
.
Douwe Egberts
Caffè solubile
.
Nescafe
Caffè solubile
.
Nestlé
Caffè solubile
.
Pacha
Caffè solubile
.
Ricoré
Caffè solubile
.
.
Filtri da Caffè
.
Jacqmotte
 filtre da Caffè
.
Rombouts
filtre da C
affè
.
 
 
 Termini …...

Terms, Conditions &privacy
Dutch version

"COFFEEorTEA" is onderdeel van Secret Caché.

Voorwaarden

Secret Caché ("COFFEEorTEA") zal er zorg voor dragen dat de door een Internet cliënt middels een order via Internet via secret-cache de bestelde producten direct verzonden gaat worden binnen twee werkdagen na ontvangst van het totale factuurbedrag.  Indien de levertijd niet haalbaar zal secret-cache de cliënt hier tijdig van op de hoogte stellen, een vervangend artikel voorstellen danwel de mogelijkheid zal bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 7 dagen worden teruggestort.


De administratie van secret-cache wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te vormen van de gedane bestellingen, leveringen.

Door het invullen van het bestelformulier of gebruik te maken van de Paypal betaalmogelijkheid op de
secret-cache  pagina's op internet aanvaardt de Internet cliënt deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de Internet cliënt en secret-cache. Secret-cache heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de Internetsites tussentijds te wijzigen.

De koopovereenkomst bevat alle tussen de Internet cliënt en
secret-cache gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken. De koopovereenkomst tussen de Internet cliënt en secret-cache wordt beheerst door Nederlands recht, met dien verstande dat in geval het recht van een andere staat dwingend van toepassing is op de koopovereenkomst of een deel daarvan het recht van die staat de koopovereenkomst of voornoemd deel daarvan beheerst. Eventuele geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit deze koopovereenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank te Breda (NL).

Secret-cache is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen wbt kopers- en leveringsgarantie van en gegarandeerd door Paypal

Afnemer, lees cliënt, is zelf verantwoordelijk of de aangekocht artikelen ingevoerd mogen worden naar het land van het afleveradres. Secret-Cache is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk (te stellen) voor enige vertraging veroorzaakt door een logistieke aanbieder in binnen en/of buitenland.
 

AFLEVERING en facturatie
Levering en facturatie geschiedt via secret-cache

GARANTIE en RETOURNEREN

De Internet cliënt is gerechtigd de producten, met uitzondering van levensmiddelen (food), ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven op de
secret-cache pagina's op internet, mits ongebruikt in goede conditie is voorzien van hun originele verpakking en vaste labels/etikettering, binnen zeven dagen nadat deze zijn afgeleverd, aan de leverancier te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst tenzij anders is overeengekomen of apart bestelt is bij de fabrikant en/of toeleverancier. Bij latere retournering vervalt de ontbinding van de koopovereenkomst. De portokosten en risico van retourneren komt voor rekening van de internet cliënt. Tevens dient de zending vooraf bij Secret Caché te worden aangemeld. Niet aangemelde retouren zullen niet worden gecrediteerd. Secret Caché  behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gedragen, gebruikt of door schuld anders dan die van secret-cache of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de Internet cliënt.  Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Secret Caché en/of de leverancier schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de Internet cliënt of anderszins voor risico van de Internet cliënt komt, zal Secret Caché  de Internet cliënt hiervan in kennis stellen waarna Secret Caché  het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen vier weken aan de Internet cliënt zal retourneren.


Op de door de leveranciers van secret-cache geleverde producten bestaat een schriftelijke garantie. De garantieperiode gaat in op de datum die vermeld staat op het moment van ontvangst voor de betreffende producten (factuurdatum). Indien een Internet cliënt binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan de leverancier schriftelijk aan de leverancier te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal de leverancier, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen drie dagen een nieuw product bij de Internet cliënt wordt afgeleverd, in welk geval de leverancier zowel de kosten van de terugzending in mindering brengen van de nieuwe opdracht/zending en de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal dragen. 

BETALING

De afgesloten koopovereenkomst met daarin opgenomen de aankoopbedragen dient u te voldoen aan Secret Caché middels een internationale Paypal betaling of eigen overschrijving.

MINDERJARIG

Indien men minderjarig is en toch een bestelling wilt plaatsen zal de minderjarige cliënt na het verzenden van de bestelling middels het bestelformulier apart een e-mail aan de secret-cache moeten sturen waarop de navolgende gegevens, naam en voorletters, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, dienen te staan van de ouder(s), voogd of een ander persoon, aangewezen door de rechtelijke macht.

CLIËNTENSERVICE

Vragen, opmerkingen en dergelijke kunt u per e-mail of schriftelijk stellen aan de cliëntenservice. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering en dergelijke dient men binnen zes weken na besteldatum schriftelijk in te dienen. De internet cliënt krijgt binnen twee weken schriftelijk bericht

Secret Caché
www.Secret-Cache.eu
Adriaan Klaassenstraat 12
P.O.Box 1
2320 Hoogstraten (BE)

4813 AG  Breda (NL)
Tel 0031 76 88 90 076
Mail
info (at) Secret-Cache.eu (prefer)
KvK Breda 20157945
BTWnr NL821096357B01

AVG privacy
 

Secret Caché Secret Caché, gevestigd aan PO box 1, 2320 Hoogstraten Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.secret-cache.eu PO box 1, 2320 Hoogstraten Belgium 0031768890076

Dir/founder is de Functionaris Gegevensbescherming van Secret Caché Hij/zij is te bereiken via info@secret-cache.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Secret Caché verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@secret-Cache.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Secret Caché verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Secret Caché verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Secret Caché neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Secret Caché) tussen zit. Secret Caché gebruikt gestandaardiseerde computerprogramma's of -systemen voor het verwerken van orders, administratie en mailcorrespondentie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Secret Caché bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen conform EU/NL belastingwetgeving met een termijn van acht jaar.

Secret Caché verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Secret Caché gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Secret Caché en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@secret-Cache.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Secret Caché wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Secret Caché neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@secret-Cache.eu

 

 

Extra FREE gift?

Use your Mobile phone
 camera and you
get the Gift code
 

.
Alex Meijer
Fairtrade tè
.
Dilmah Tè
.
English Tea Shop
Tè, fairtrade
.
Lipton Tè .
.
Lipton
Professionale
.
.
Lipton
Esclusiva
.
.
Mondiano
Fairtrade tè
.
Musetti tè
.
Tè biologico
Numi
.
Orient Chai tè
.
Pickwick Tè
.

Pickwick
Slow Tea
Esclusiva

.

Pickwick
Professionale

.
Pure leaf Bio
.
Rioba Tè
.
Twinings Tè
.
Yogi Tèa
Tè organico
.
Zonnatura
Tè organico
.
Instant Tè
Kruger instant tè
al limone
.
Zonnatura instant
Tè organico
.
Sticks
 
T-sticks / Tè
.
Tè box
 
Dilmah Tè box
.
Pickwick Tè box
.
sticks Tè box
.
Cioccolato bevande
e cacao in polvere
 
Alex Meijer
cacao sticks
.
Buisman choco
.
Callebaut
Belgian chocolate
for drinks
.
Douwe Egberts
cacao
.
Van Houten
cioccolato drink
.
Kwatta
cacao - choco
.
Nestlé
cacao - cioccolato
.
Nesquick
.
Nutricia
Hotcemel sticks
.
Ovomaltine
.

Spoonful
Chocosticks

.
Cup a Soup
istantaneo
 
Unox Cup a Soup
instant
.
Unox Cup a Soup VENDING
.
liquore al Caffè
 
Hasselt Fryns
liquore al Caffè
.
 
Latte in polvere Caffè
.
Alex Meijer
Caffècreamer
.
Creamer sticks.
.
Friesche Vlag
Completa
Caffècreamer
.
Latte in
polvere Caffè
.
Caffè latte cups
.
Alex Meijer Caffè
latte
 cups
.
Caffè latte cups
.
Laurentis Caffè
latte
cups
.
Nutroma Caffè
room cups
.
Zucchero sostituto
.
Zucchero STICKS
.
Alex meijer
zucchero sostituto
.
Canderel
zucchero sostituto
.
Natrena
zucchero sostituto
.
Zucchero sostituto
.
Caffè sciroppo
 
 Douwe Egberts
Caffè sciroppo
.
Monin
Caffè sciroppo
.
Caffè biscotti
 

Alex Meijer
caffé biscotti

.
Cialde con ripieno
al caramello
..
.
Caffè NON-food
 
Usa e getta tazze
di Caffè di carta
.
.
Cosmetici alberghieri
.
Set da barba
.
Dentifricio e
spazzolino
.
Gel doccia e
shampoo
.
Cuffia per
la doccia
.
Pettini per
capelli
.
Lustrascarpe
.
Sapone
Vegetale
.
Set
di cosmetici
.
 
 
 
 
  Copyright ©Secret Caché