Accueil A propos de nous Payer Livraison/Expédition Contact Termes
 

Other countries?

click here
...
Dosettes de café
.

Alex Meijer
FAIRTRADE
dosettes de café

.
Douwe Egberts
dosettes de café
.
Hema
dosettes de café
.
Jacqmotte
dosettes de café
.
Kanis & Gunnink
dosettes de café
.
Lavazza
dosettes de café
.
Rioba
dosettes de café
.
Rombouts
dosettes de café
.
Senseo
dosettes de café
.
Café
.

Alex Meijer
Fairtrade Café

.
Café Intención
ecologisch
BIO
Café
.
Douwe Egberts
café
.
Douwe Egberts
café OFFICE
.
Jacqmotte café
.
Kanis & Gunnink
café
.
Lavazza
espresso café
.
Rombouts café
.
Rioba café
.
Segafredo café
.
Van Nelle café
.
Zwarte kat /
 Chat noir café
.
Machines distributrices
de café
.
Alex Meijer
Machines distributrices
de café
.
Alex Meijer
Machines distributrices
cacao
.
Alex Meijer
Machines distributrices
 Topping
.
Douwe Egberts
Machines distributrices
de café
.
van Houten
Machines distributrices
cacao
.
Nescafé
Machines distributrices
de café
.
Nestlé
Machines distributrices
de café
.
Nestlé
Machines distributrices
Dairy
.
Pickwick
Machines distributrices
THÉ
.
Café en grains
.

Alberto
café en grains

.

Alex Meijer
Fairtrade
Café en grains

.
Alfredo
café en grains
.
Australian organic
café en grains
.
Barzini espresso
Café en grains
.
Bochica Fairtrade
café en grains
.
Buondi
Café en grains
.
Café Intención
ecologisch BIO
Café en grains
.
Café Riche
Café en grains
.
Douwe Egberts
café en grains
.

Douwe Egberts
café en grains

Office

.
Hema
café en grains
.
Jacqmotte
café en grains
.
Java
café en grains
.
Kanis & Gunnink
café en grains
.
Kimbo espresso
café en grains
.
Laurentis
café en grains
.
Lavazza
café en grains
.
L'or espresso
café en grains
.
Medellin Secret
 café en grains
.
Movenpick
café en grains
.
Piazza Doro
café en grains
.
Redbeans
café en grains
.
Rioba
café en grains
.
Rombouts
Café en grains
.
Segafredo
café en grains
.
Simon Lévelt
café en grains
.
Starbucks
café en grains
.
Café sticks
.
Buisman
café instantané
.
Douwe Egberts
 café sticks
.
Dispenserbox
grande
.
Nescafe
café sticks
.
Café instantané
.
Bonjour
Café instantané
.
Buisman
 café instantané
.
Douwe Egberts
 Café instantané
.
Nescafe
café instantané
.
Nestlé
café instantané
.
Pacha
café instantané
.
Ricoré
Café instantané
.
Filtres à café
.
Jacqmotte
Filtres á café
.
Rombouts
filtres á café
.
 
 Termes....

 
 
Terms, Conditions &provacy
Dutch version

"COFFEEorTEA" is onderdeel van Secret Caché.

Voorwaarden

Secret Caché ("COFFEEorTEA") zal er zorg voor dragen dat de door een Internet cliënt middels een order via Internet via secret-cache de bestelde producten direct verzonden gaat worden binnen twee werkdagen na ontvangst van het totale factuurbedrag.  Indien de levertijd niet haalbaar zal secret-cache de cliënt hier tijdig van op de hoogte stellen, een vervangend artikel voorstellen danwel de mogelijkheid zal bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 7 dagen worden teruggestort.


De administratie van secret-cache wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te vormen van de gedane bestellingen, leveringen.

Door het invullen van het bestelformulier of gebruik te maken van de Paypal betaalmogelijkheid op de
secret-cache  pagina's op internet aanvaardt de Internet cliënt deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de Internet cliënt en secret-cache. Secret-cache heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de Internetsites tussentijds te wijzigen.

De koopovereenkomst bevat alle tussen de Internet cliënt en
secret-cache gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken. De koopovereenkomst tussen de Internet cliënt en secret-cache wordt beheerst door Nederlands recht, met dien verstande dat in geval het recht van een andere staat dwingend van toepassing is op de koopovereenkomst of een deel daarvan het recht van die staat de koopovereenkomst of voornoemd deel daarvan beheerst. Eventuele geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit deze koopovereenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank te Breda (NL).

Secret-cache is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen wbt kopers- en leveringsgarantie van en gegarandeerd door Paypal

Afnemer, lees cliënt, is zelf verantwoordelijk of de aangekocht artikelen ingevoerd mogen worden naar het land van het afleveradres. Secret-Cache is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk (te stellen) voor enige vertraging veroorzaakt door een logistieke aanbieder in binnen en/of buitenland.
 

AFLEVERING en facturatie
Levering en facturatie geschiedt via secret-cache

GARANTIE en RETOURNEREN

De Internet cliënt is gerechtigd de producten, met uitzondering van levensmiddelen (food), ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven op de
secret-cache pagina's op internet, mits ongebruikt in goede conditie is voorzien van hun originele verpakking en vaste labels/etikettering, binnen zeven dagen nadat deze zijn afgeleverd, aan de leverancier te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst tenzij anders is overeengekomen of apart bestelt is bij de fabrikant en/of toeleverancier. Bij latere retournering vervalt de ontbinding van de koopovereenkomst. De portokosten en risico van retourneren komt voor rekening van de internet cliënt. Tevens dient de zending vooraf bij Secret Caché te worden aangemeld. Niet aangemelde retouren zullen niet worden gecrediteerd. Secret Caché  behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gedragen, gebruikt of door schuld anders dan die van secret-cache of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de Internet cliënt.  Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Secret Caché en/of de leverancier schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de Internet cliënt of anderszins voor risico van de Internet cliënt komt, zal Secret Caché  de Internet cliënt hiervan in kennis stellen waarna Secret Caché  het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen vier weken aan de Internet cliënt zal retourneren.


Op de door de leveranciers van secret-cache geleverde producten bestaat een schriftelijke garantie. De garantieperiode gaat in op de datum die vermeld staat op het moment van ontvangst voor de betreffende producten (factuurdatum). Indien een Internet cliënt binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan de leverancier schriftelijk aan de leverancier te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal de leverancier, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen drie dagen een nieuw product bij de Internet cliënt wordt afgeleverd, in welk geval de leverancier zowel de kosten van de terugzending in mindering brengen van de nieuwe opdracht/zending en de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal dragen. 

BETALING

De afgesloten koopovereenkomst met daarin opgenomen de aankoopbedragen dient u te voldoen aan Secret Caché middels een internationale Paypal betaling of eigen overschrijving.

MINDERJARIG

Indien men minderjarig is en toch een bestelling wilt plaatsen zal de minderjarige cliënt na het verzenden van de bestelling middels het bestelformulier apart een e-mail aan de secret-cache moeten sturen waarop de navolgende gegevens, naam en voorletters, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, dienen te staan van de ouder(s), voogd of een ander persoon, aangewezen door de rechtelijke macht.

CLIËNTENSERVICE

Vragen, opmerkingen en dergelijke kunt u per e-mail of schriftelijk stellen aan de cliëntenservice. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering en dergelijke dient men binnen zes weken na besteldatum schriftelijk in te dienen. De internet cliënt krijgt binnen twee weken schriftelijk bericht

Secret Caché
www.Secret-Cache.eu
Liesdreef 10
4838 GV  Breda (NL)

P.O.box 1
2320 HOOGSTRATEN (BE)

Tel 0031 76 88 90 076
Mail
info (at) Secret-Cache.eu (prefer)
KvK Breda 20157945
BTWnr NL821096357B01

AVG privacy
 

Secret Caché Secret Caché, gevestigd aan PO box 1, 2320 Hoogstraten Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.secret-cache.eu PO box 1, 2320 Hoogstraten Belgium 0031768890076

Dir/founder is de Functionaris Gegevensbescherming van Secret Caché Hij/zij is te bereiken via info@secret-cache.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Secret Caché verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@secret-Cache.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Secret Caché verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Secret Caché verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Secret Caché neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Secret Caché) tussen zit. Secret Caché gebruikt gestandaardiseerde computerprogramma's of -systemen voor het verwerken van orders, administratie en mailcorrespondentie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Secret Caché bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen conform EU/NL belastingwetgeving met een termijn van acht jaar.

Secret Caché verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Secret Caché gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Secret Caché en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@secret-Cache.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Secret Caché wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Secret Caché neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@secret-Cache.eu

 

Extra FREE gift?

Use your Mobile phone
 camera and you
get the Gift code
 

 
Thé
.

Alex Meijer
Fairtrade thé

.
Dilmah thé
.
English Tea Shop
thé, Fairtrade
.
Lipton
professionnel thé
.

Lipton
Exclusif thé

.
Lipton thé
.
Mondiano
Fairtrade t
.
Musetti thé
.
Numi Thé
Bio Organic
.
Orient Chai t
.
Pickwick thé
.

Pickwick
Slow Tea
Exclusif

.
Pickwick
Professionnel
.
Pure leaf thé
BIO
.
Rioba thé
FAIRTRADE
.
Twinings thé
.

Yogi tea
BIO thé

.
Zonnatura
BIO thé
.
Instant thé
Kruger instant thé
au citron
.
Zonnatura instant
BIO thé
.
Bâtons de thé
.
T-sticks / thé
.
Coffres de thé
.
Dilmah
coffres de thé
.
Pickwick
coffres de thé
.
T-stick
coffres de thé
.
Boissons au chocolat
et la poudre de cacao
.
Alex Meijer
cacao sticks
.
Buisman Choco
.
Callebaut
Belgian chocolate
for drinks
.
Douwe Egberts
cacao
.
Van Houten
Chocolat drink
.
Kwatta
cacao - choco
.
Nestlé
cacao - chocolat
.
Nesquick
.
Nutricia
Hotcemel sticks
.
Ovomaltine
.

Spoonful
Chocosticks

.
Cup a Soup
instantané
.
Unox instant
Cup a Soup
.
Unox
Cup a Soup
VENDING
.
Liqueur au café
.
Hasselt Fryns
Liqueur au café
.
poudre de lait
évaporé
.
Alex Meijer
poudre de lait
évaporé
.
Completa /
F
riesche Vlag
poudre de lait
évaporé
.
poudre de lait
évaporé
.
poudre de lait
évaporé
sticks
.
Café creamer
.
Alex Meijer
Cups
café creamer
.
Cups
café creamer
.
Laurentis
C
ups
café creamer
.
Nutroma
C
ups
café creamer
.
Substitut de sucre
.
Sucre STICKS
.
Alex Meijer
substitut de sucre
.
Canderel
substitut de sucre
.
Natrena
substitut de sucre
.
Substitut de sucre
.
Sirop de café
.
Douwe Egberts
sirop de café
.
Monin
sirop de café
.
Biscuit café
.
Alex Meijer biscuit
.
Gaufres fourrees
au caramel
.
Café NON-food
.
Gobelets jetables
à café en papier
.
Cosmétique hôtelière
.
Set de rasage
.
Dentifrice et
brosse à dents
.
Gel douche et
 shampooing
.
Bonnet de
 douche
.
Peignes
.
Cirage de
chaussures
.
Savon Végétal
.
Ensemble
cosmétique
.
 
 
 
  Copyright ©Secret Caché