Home ¿Quiénes somos? Pagar Entrega/Envio Contactos Condiciones
 
 
Other countries?

click here
...
Dosettes de café
.

Alex Meijer
Fairtrade
dosettes de café

.
Douwe Egberts
dosettes de café
.
Hema
dosettes de café
.
Jacqmotte
dosettes de café
.
Kanis & Gunnink
dosettes de café
.
Lavazza
dosettes de café
.
Rioba
dosettes de café
.
Rombouts
dosettes de café
.
Senseo
dosettes de café
.
Café
.
Alex Meijer
Fairtrade
 Café
.

Café Intención
ecologisch
BIO
 café

.
Douwe Egberts
 Café
.
Douwe Egberts
Café OFFICE
.
Jacqmotte Café
.
Kanis & Gunnink
 Café
.
Lavazza espresso
Café
.
Rombouts Café
.
Rioba Café
.
Segafredo Café
.
Van Nelle Café
.
Zwarte kat /
Chat noir café
.
Máquinas
expendedoras
de café
.
Alex Meijer
Máquinas
expendedoras
de café
.
Alex Meijer
Máquinas
expendedoras 
cacao
.
Alex Meijer
Máquinas
expendedoras  
Topping
.
Douwe Egberts
Máquinas
expendedoras
de café
.
van Houten
Máquinas
expendedoras 
cacao
.
Nescafé
Máquinas
expendedoras
de café
.
Nestlé
Máquinas
expendedoras
de café
.
Nestlé
Máquinas
 expendedoras 
Dairy
.
Pickwick
Máquinas
expendedoras
.
Los granos de café
.
Alberto
Los granos de café
.
Alex Meijer
Los granos de café
.
Alfredo
Los granos de café
.
Australian organic
Los granos de café
.
Barzini espresso
Los granos de café
.
Bochica Fairtrade
los granos de café
.
Buondi
Los granos de café
.
Café Intención
ecologisch BIO

Los granos de café
.
Cafe Riche
Los granos de café
.
Douwe Egberts
Los granos de café
.
Douwe Egberts
Los granos de café

Office
.
Hema
Los granos de café
.
Jacqmotte
Los granos de café
.
Java
Los granos de café
.
Kanis & Gunnink
Los granos de café
.
 Kimbo espresso
los granos de café
.
Laurentis
Los granos de café
.
Lavazza
Los granos de café
.
L'or espresso
los granos de café
.
Medellin Secret
 Los granos de café
.
Movenpick
Los granos de café
.
Piazza doro
Los granos de café
.
Redbeans
Los granos de café
.
Rioba
Los granos de café
.
Rombouts
Los granos de café
.
Segafredo
Los granos de café
.
Simon Lévelt
 Los granos de café
.
Starbucks
los granos de café
.
Café sticks
.
Buisman
Café sticks
.

Douwe Egberts
Café sticks

.
Dispenserbox
Grande
.
Nescafé
Café sticks
.
Café instantáneo
.
Bonjour
Café instantáneo
.
Buisman
instant Café
.
Douwe Egberts
Café instantáneo
.
Nescafé
Café instantáneo
.
Nestlé
Café instantáneo
.
Pacha
Café instantáneo
.
Ricoré
Café instantáneo
.
Los filtros de café
.
Jacqmotte
Los filtros de
Café
.
Rombouts
 Los filtros de café
.
 
 Condiciones....

Dutch version

 
Terms, Conditions &provacy
Dutch version

"COFFEEorTEA" is onderdeel van Secret Caché.

Voorwaarden

Secret Caché ("COFFEEorTEA") zal er zorg voor dragen dat de door een Internet cliënt middels een order via Internet via secret-cache de bestelde producten direct verzonden gaat worden binnen twee werkdagen na ontvangst van het totale factuurbedrag.  Indien de levertijd niet haalbaar zal secret-cache de cliënt hier tijdig van op de hoogte stellen, een vervangend artikel voorstellen danwel de mogelijkheid zal bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 7 dagen worden teruggestort.


De administratie van secret-cache wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te vormen van de gedane bestellingen, leveringen.

Door het invullen van het bestelformulier of gebruik te maken van de Paypal betaalmogelijkheid op de
secret-cache  pagina's op internet aanvaardt de Internet cliënt deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de Internet cliënt en secret-cache. Secret-cache heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de Internetsites tussentijds te wijzigen.

De koopovereenkomst bevat alle tussen de Internet cliënt en
secret-cache gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken. De koopovereenkomst tussen de Internet cliënt en secret-cache wordt beheerst door Nederlands recht, met dien verstande dat in geval het recht van een andere staat dwingend van toepassing is op de koopovereenkomst of een deel daarvan het recht van die staat de koopovereenkomst of voornoemd deel daarvan beheerst. Eventuele geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit deze koopovereenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank te Breda (NL).

Secret-cache is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen wbt kopers- en leveringsgarantie van en gegarandeerd door Paypal

Afnemer, lees cliënt, is zelf verantwoordelijk of de aangekocht artikelen ingevoerd mogen worden naar het land van het afleveradres. Secret-Cache is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk (te stellen) voor enige vertraging veroorzaakt door een logistieke aanbieder in binnen en/of buitenland.
 

AFLEVERING en facturatie
Levering en facturatie geschiedt via secret-cache

GARANTIE en RETOURNEREN

De Internet cliënt is gerechtigd de producten, met uitzondering van levensmiddelen (food), ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven op de
secret-cache pagina's op internet, mits ongebruikt in goede conditie is voorzien van hun originele verpakking en vaste labels/etikettering, binnen zeven dagen nadat deze zijn afgeleverd, aan de leverancier te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst tenzij anders is overeengekomen of apart bestelt is bij de fabrikant en/of toeleverancier. Bij latere retournering vervalt de ontbinding van de koopovereenkomst. De portokosten en risico van retourneren komt voor rekening van de internet cliënt. Tevens dient de zending vooraf bij Secret Caché te worden aangemeld. Niet aangemelde retouren zullen niet worden gecrediteerd. Secret Caché  behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gedragen, gebruikt of door schuld anders dan die van secret-cache of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de Internet cliënt.  Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Secret Caché en/of de leverancier schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de Internet cliënt of anderszins voor risico van de Internet cliënt komt, zal Secret Caché  de Internet cliënt hiervan in kennis stellen waarna Secret Caché  het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen vier weken aan de Internet cliënt zal retourneren.


Op de door de leveranciers van secret-cache geleverde producten bestaat een schriftelijke garantie. De garantieperiode gaat in op de datum die vermeld staat op het moment van ontvangst voor de betreffende producten (factuurdatum). Indien een Internet cliënt binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan de leverancier schriftelijk aan de leverancier te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal de leverancier, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen drie dagen een nieuw product bij de Internet cliënt wordt afgeleverd, in welk geval de leverancier zowel de kosten van de terugzending in mindering brengen van de nieuwe opdracht/zending en de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal dragen. 

BETALING

De afgesloten koopovereenkomst met daarin opgenomen de aankoopbedragen dient u te voldoen aan Secret Caché middels een internationale Paypal betaling of eigen overschrijving.

MINDERJARIG

Indien men minderjarig is en toch een bestelling wilt plaatsen zal de minderjarige cliënt na het verzenden van de bestelling middels het bestelformulier apart een e-mail aan de secret-cache moeten sturen waarop de navolgende gegevens, naam en voorletters, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, dienen te staan van de ouder(s), voogd of een ander persoon, aangewezen door de rechtelijke macht.

CLIËNTENSERVICE

Vragen, opmerkingen en dergelijke kunt u per e-mail of schriftelijk stellen aan de cliëntenservice. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering en dergelijke dient men binnen zes weken na besteldatum schriftelijk in te dienen. De internet cliënt krijgt binnen twee weken schriftelijk bericht

Secret Caché
www.Secret-Cache.eu
P.O.Box 1
2320 Hoogstraten (BE)

Liesdreef 10
4838 GV  Breda (NL)

Tel 0031 76 88 90 076
Mail
info (at) Secret-Cache.eu (prefer)
KvK Breda 20157945
BTWnr NL821096357B01

AVG privacy
 

Secret Caché Secret Caché, gevestigd aan PO box 1, 2320 Hoogstraten Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.secret-cache.eu PO box 1, 2320 Hoogstraten Belgium 0031768890076

Dir/founder is de Functionaris Gegevensbescherming van Secret Caché Hij/zij is te bereiken via info@secret-cache.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Secret Caché verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@secret-Cache.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Secret Caché verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Secret Caché verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Secret Caché neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Secret Caché) tussen zit. Secret Caché gebruikt gestandaardiseerde computerprogramma's of -systemen voor het verwerken van orders, administratie en mailcorrespondentie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Secret Caché bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen conform EU/NL belastingwetgeving met een termijn van acht jaar.

Secret Caché verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Secret Caché gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Secret Caché en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@secret-Cache.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Secret Caché wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Secret Caché neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@secret-Cache.eu 


Extra FREE gift?

Use your Mobile phone
 camera and you
get the Gift code

 

.

Alex Meijer
FAIRTRADE

.
Dilmah Té
.
English Tea Shop
 Té, fairtrade
.
Lipton Té
.
LiptonTé
Exclusivo
.
Lipton Té
Profesional
.
Modiano
Fairtrade
.
Musetti té
.
Numi Té
orgánico
.
Orient Chai té
.
Pickwick Té
.

Pickwick
Slow Tea
Exclusivo

.
Pickwick
Profesional
.
Pure leaf té
.
Rioba Té
.
Twinings Té
.
Yogi tea
orgánico
.
Zonnatura
Té orgánico
.
Instant Té
Kruger instant té
de limón
.
Zonnatura instant
Té orgánico
.
Té Sticks
.
T-sticks / Té
.
Cajas de té
.
Dilmah
Cajas de té
.
Pickwick
Cajas de té
.
T-Stick
Cajas de té
.
Chocolate y Cacao
polvo Bebidas

.

Alex Meijer
cacao sticks
.
Buisman choco
.
Callebaut
Belgian chocolate
for drinks
.
Douwe Egberts
 cacao
.
Van Houten
Chocolate drink
.
Kwatta
cacao - choco
.
Nestlé
cacao - chocolate
.
Nesquick
.
Nutricia
Hotcemel sticks
.
Ovomaltine
.

Spoonful
Chocosticks

.
Instantáneo
Cup a Soup
.
Unox Cup a Soup
instant
.
Unox Cup a Soup
 VENDING
.
Licor de café
.
Hasselt Fryns
Licor de café
.
Crema para Café
.
Alex Meijer
Café creamer
.
Café
leche crema
.
Friesche Vlag /
Completa

Cafécreamer
.
Leche
crema sticks
.
Tazas de leche Café
.

Alex Meijer
café Leche cups

.
Café Leche cups
.
Laurentis
Café Leche cups
.
Nutroma
Café Leche cups
.
Sustituto de azúcar
.
Azúcar sticks
.
Alex meijer
Sustituto de azúcar
.
Canderel
Sustituto de azúcar
.
Natrena
Sustituto de azúcar
.
Sustituto de azúcar
.
Jarabe de café
.
Douwe Egberts
Jarabe de café
.
Monin
Ja
rabe de café
.
Galletas de café
.

Alex Meijer
Galletas de café

.
Galletas rellenas
de caramelo
.
NON food
.
desechables tazas
de café de papel
.
Cosmética Hotelera
.
Set de afeitado
.
Pasta de dientes y
cepillo de dientes
.
Gel de ducha y
 champú
.
Gorro de ducha
.
Peines para
el cabello
.
Limpiabotas
.
Jabón Vegetal
.
Set cosmético
.
 
 
 
  Copyright ©Secret Caché