Forside Om os Betalingsmuligheder Leveringstid/Fragt Kontakt os Vilkår
 
 

Other countries?

click here
...
 

Kaffepuder
.
Alex Meijer
Fairtrade
Kaffepuder
.
Douwe Egberts
Kaffepuder
.
Hema
kaffepuder
.
Jacqmotte
Kaffepuder
.
.
Kanis & Gunnink
Kaffepuder
.
Lavazza
kaffepuder
.
Rioba
Kaffepuder
.
Rombouts
Kaffepuder
.
Senseo
Kaffepuder
.
Kaffe

.

Alex Meijer
Fairtrade
 kaffe
.
Café Intención
eco  BIO Kaffe
.
Douwe Egberts
kaffe
.
Douwe Egberts
kaffe OFFICE
.
Jacqmotte Kaffe.
.
Kanis & Gunnink
 Kaffe
.
Lavazza
espresso Kaffe
.
Rombouts Kaffe
.
Rioba Kaffe
.
Segafredo Kaffe
.
Van Nelle Kaffe
.
Chat Noir kaffe
.
Kaffeautomater
.
Alex Meijer
Kaffeautomater
.
Alex Meijer
Automaten kakao
.
Alex Meijer
Automaten Topping
.
Douwe Egberts
Kaffeautomater
.
van Houten
Automaten kakao
 
Nescafé
Kaffeautomater
.
Nestlé
Kaffeautomater
.
Nestlé
Automaten Dairy
.
Pickwick
Automaten TE
.
Kaffebønner
.
Alberto
Kaffebønner
.
Alex Meijer
Kaffebønner
.
Alfredo
Kaffebønner
.
Australian Organic
Kaffebønner
.
.

Barzini Espresso
Kaffebønner

.
Bochica Fairtrade kaffebønner
.
Buondi Kaffebønner
.
Café Intención eco
BIO
 Kaffebønner
.
 Cafe Riche
Kaffebønner
.
Douwe Egberts
 Kaffebønner
.
Douwe Egberts
Kaffebønner OFFICE
.
Hema Kaffebønner
.
Jacqmotte
Kaffebønner
.
Java Kaffebønner
.
Kanis & Gunnink
 Kaffebønner
.
Kimbo espresso
kaffebønner
.
Laurentis
Kaffebønner
.
Lavazza
Kaffebønner
.
L'or espresso
kaffebønner
.
Medellin Secret
Kaffebønner
.
Movenpick
Kaffebønner
.
Piazza-doro
Kaffebønner
.
Redbeans
Kaffebønner
.
Rioba
Kaffebønner
.
Rombouts
Kaffebønner
.
Segafredo
Kaffebønner
.
Simon Lévelt
Kaffebønner
.
Starbucks
kaffebønner
.
Kaffe sticks
.
Buisman
Kaffe sticks
.
Douwe Egberts
 Kaffe sticks
.
Dispenserbox
stort
.
Nescafe
Kaffe sticks
.
Instant kaffe
.
Bonjour
 instant kaffe
.
Buisman
Instant kaffe
.
Douwe Egberts
instant kaffe
.
Nescafe
Instant kaffe
.
Nestlé
Instant kaffe
.
Pacha
Instant kaffe
.
Ricoré
 Instant kaffe
.
..
Kaffefiltre
.
Jacqmotte
 Kaffefiltre
.
Rombouts
Kaffefiltre
.
 
 Dutch Version

 
Terms, Conditions &provacy
Dutch version

"COFFEEorTEA" is onderdeel van Secret Caché.

Voorwaarden

Secret Caché ("COFFEEorTEA") zal er zorg voor dragen dat de door een Internet cliënt middels een order via Internet via secret-cache de bestelde producten direct verzonden gaat worden binnen twee werkdagen na ontvangst van het totale factuurbedrag.  Indien de levertijd niet haalbaar zal secret-cache de cliënt hier tijdig van op de hoogte stellen, een vervangend artikel voorstellen danwel de mogelijkheid zal bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 7 dagen worden teruggestort.


De administratie van secret-cache wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te vormen van de gedane bestellingen, leveringen.

Door het invullen van het bestelformulier of gebruik te maken van de Paypal betaalmogelijkheid op de
secret-cache  pagina's op internet aanvaardt de Internet cliënt deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de Internet cliënt en secret-cache. Secret-cache heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de Internetsites tussentijds te wijzigen.

De koopovereenkomst bevat alle tussen de Internet cliënt en
secret-cache gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken. De koopovereenkomst tussen de Internet cliënt en secret-cache wordt beheerst door Nederlands recht, met dien verstande dat in geval het recht van een andere staat dwingend van toepassing is op de koopovereenkomst of een deel daarvan het recht van die staat de koopovereenkomst of voornoemd deel daarvan beheerst. Eventuele geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit deze koopovereenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank te Breda (NL).

Secret-cache is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen wbt kopers- en leveringsgarantie van en gegarandeerd door Paypal

Afnemer, lees cliënt, is zelf verantwoordelijk of de aangekocht artikelen ingevoerd mogen worden naar het land van het afleveradres. Secret-Cache is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk (te stellen) voor enige vertraging veroorzaakt door een logistieke aanbieder in binnen en/of buitenland.
 

AFLEVERING en facturatie
Levering en facturatie geschiedt via secret-cache

GARANTIE en RETOURNEREN

De Internet cliënt is gerechtigd de producten, met uitzondering van levensmiddelen (food), ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven op de
secret-cache pagina's op internet, mits ongebruikt in goede conditie is voorzien van hun originele verpakking en vaste labels/etikettering, binnen zeven dagen nadat deze zijn afgeleverd, aan de leverancier te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst tenzij anders is overeengekomen of apart bestelt is bij de fabrikant en/of toeleverancier. Bij latere retournering vervalt de ontbinding van de koopovereenkomst. De portokosten en risico van retourneren komt voor rekening van de internet cliënt. Tevens dient de zending vooraf bij Secret Caché te worden aangemeld. Niet aangemelde retouren zullen niet worden gecrediteerd. Secret Caché  behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gedragen, gebruikt of door schuld anders dan die van secret-cache of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de Internet cliënt.  Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Secret Caché en/of de leverancier schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de Internet cliënt of anderszins voor risico van de Internet cliënt komt, zal Secret Caché  de Internet cliënt hiervan in kennis stellen waarna Secret Caché  het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen vier weken aan de Internet cliënt zal retourneren.


Op de door de leveranciers van secret-cache geleverde producten bestaat een schriftelijke garantie. De garantieperiode gaat in op de datum die vermeld staat op het moment van ontvangst voor de betreffende producten (factuurdatum). Indien een Internet cliënt binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan de leverancier schriftelijk aan de leverancier te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal de leverancier, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen drie dagen een nieuw product bij de Internet cliënt wordt afgeleverd, in welk geval de leverancier zowel de kosten van de terugzending in mindering brengen van de nieuwe opdracht/zending en de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal dragen. 

BETALING

De afgesloten koopovereenkomst met daarin opgenomen de aankoopbedragen dient u te voldoen aan Secret Caché middels een internationale Paypal betaling of eigen overschrijving.

MINDERJARIG

Indien men minderjarig is en toch een bestelling wilt plaatsen zal de minderjarige cliënt na het verzenden van de bestelling middels het bestelformulier apart een e-mail aan de secret-cache moeten sturen waarop de navolgende gegevens, naam en voorletters, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, dienen te staan van de ouder(s), voogd of een ander persoon, aangewezen door de rechtelijke macht.

CLIËNTENSERVICE

Vragen, opmerkingen en dergelijke kunt u per e-mail of schriftelijk stellen aan de cliëntenservice. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering en dergelijke dient men binnen zes weken na besteldatum schriftelijk in te dienen. De internet cliënt krijgt binnen twee weken schriftelijk bericht

Secret Caché
www.Secret-Cache.eu
Adriaan Klaassenstraat 12
P.O. Box 1
2320 Hoogstraten (BE)
4813 AG  Breda (NL)
Tel 0031 76 88 90 076
Mail
info (at) Secret-Cache.eu (prefer)
KvK Breda 20157945
BTWnr NL821096357B01

AVG privacy
 

Secret Caché Secret Caché, gevestigd aan PO box 1, 2320 Hoogstraten Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.secret-cache.eu PO box 1, 2320 Hoogstraten Belgium 0031768890076

Dir/founder is de Functionaris Gegevensbescherming van Secret Caché Hij/zij is te bereiken via info@secret-cache.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Secret Caché verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@secret-Cache.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Secret Caché verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Secret Caché verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Secret Caché neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Secret Caché) tussen zit. Secret Caché gebruikt gestandaardiseerde computerprogramma's of -systemen voor het verwerken van orders, administratie en mailcorrespondentie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Secret Caché bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen conform EU/NL belastingwetgeving met een termijn van acht jaar.

Secret Caché verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Secret Caché gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Secret Caché en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@secret-Cache.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Secret Caché wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Secret Caché neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@secret-Cache.eu

 Extra FREE gift?

Use your Mobile phone
 camera and you
get the Gift code
 

Te

.

Alex Meijer te
Fairtrade
.
Dilmah te
.
English Tea
Shop te
 fairtrade
.
.Lipton te
.
.Lipton te
Eksklusiv
.
.Lipton te
Professionel
.
Mondiano
Fairtrade / Bio
te
.
Musetti te
.
Numi
Økol
ogisk / Bio
te
.
Orient Chai te
.
Pickwick te
.

Pickwick
Slow Te
Eksklusiv

.

Pickwick
Professionel

.
Pure leaf te
.
Rioba te
.
Twinings te
.

Yogi tea /te
Økologisk

.

Zonnatura te
Økologisk

.

Instant Te

.

Kruger citron
Instant te
.

Zonnatura
Instant te
Økologisk

.
Te Sticks
.
T-sticks te
.
Te kasse
.
Dilmah Te kasse
.
Pickwick Te kasse
.
Te-stick kasse
.

Chocolade drikke
og Kakaopulver

.
Alex Meijer
kakao sticks
.
Buisman choco
.
Callebaut
Belgian chocolate
for drinks
.
Douwe Egberts
kakao
.
Van Houten
Chocolate drink
.
Kwatta
kakao - choco
.
Nestlé
kakao - chocolate
.
Nesquick
.
Nutricia
 Hotcemel sitcks
.
Ovomaltine
.

 Spoonful
Chocosticks

.
Instant suppe
.
Unox Cup a Soup
Instant
.
Unox Cup a Soup
VENDING
.
Kaffe likør
.
Hasselt Fryns
Ka
ffe likør
.
.
Kaffe creamer
.
Alex Meijer
Kaffe creamer
.
Friesche Vlag
Completa
Kaffe creamer
.
Kaffe creamer
.
Kaffe creamer
 sticks
.
Kaffefløde
.
Alex Meijer
Kaffefløde
.
Kaffefløde
.
Laurentis
Kaffefløde
.
Nutroma
 Kaffefløde
.

Sukker &
Sukker erstatning

.
Sukker sticks
.
Alex meijer
Sukker erstatning
.
Canderel Sukker
erstatning
.
Natrena Sukker
erstatning
.
Sukker erstatning
.
Kaffe sirup
.
Douwe Egberts
Kaffe sirup
.
Monin Kaffe sirup
.
Kaffe småkager
.
Alex Meijer
småkager
.
Syrupwaffles
.
Kaffe NON-food
.
Papir kaffekopper
.
Hotel Kosmetik
.
Barberingsæt
.
Tandpasta
og tandbørste
.
Brusegel
og shampoo
.
Bruser cap
.
Hårkam
.
Sko skinner
.
Sæbe grøntsag
.
Kosmetisk sæt
.
 
 
 
 
  Copyright ©Secret Caché