Home Über uns Lieferung Bezhalung Versand(kosten) Kontakt Impressum / AGB
 
 

Kaffeepads
.
Alex Meijer
Fairtrade
kaffeepads
.
Douwe Egberts
kaffeepads
.
Hema kaffeepads
.
Jacqmotte
 kaffeepads
.
Kanis & Gunnink
kaffeepads
.
Lavazza
kaffeepads
.
Rioba
kaffeepads
.
Rombouts
kaffeepads
.
Senseo
kaffeepads
.
Kaffee
.
Alex Meijer
Fairtrade kaffee
.
Buisman kaffee
.
Douwe Egberts
DE kaffee
.
Douwe Egberts
DE kaffee

Fresh Brew
.
Fairtrade
Original kaffee
.
Hema kaffee
.
Jacqmotte
kaffee
.
Kanis & Gunnink
kaffee
.
Lavazza espresso
 kaffee
.
Redbeans kaffee
.
Rioba kaffee
.
Rombouts kaffee
.
Segafredo kaffee
.
Van Nelle kaffee
.
Zwarte kat /
Chat noir kaffee
.
Kaffeeautomaten
.
Alex Meijer
Kaffeeautomaten
.
Alex Meijer
Automaten cacao
.
Alex Meijer
Automaten Topping
.
Douwe Egberts
Kaffeeautomaten
.
van Houten
Automaten cacao
 
Nescafé
Kaffeeautomaten
.
Nestlé
Kaffeeautomaten
.
Nestlé
Automaten Dairy
.
Pickwick
AutomatenTEE
.
Bohnenkaffee
.
Alex Meijer
bohnenkaffee
.
Alberto
bohnenkaffee
.
Alfredo
 bohnenkaffee
.
Australian organic
bohnenkaffee
.
Café Intención
 ecologisch
.
DE - Douwe Egberts
 bohnenkaffee
.
Fairtrade Original
 bohnenkaffee
.
Hema
kaffeebohnen
.
Jacqmotte
 bohnenkaffee
.
 Java bohnenkaffee
.
Jones Brothers
bohnenkaffee
.
Laurentis
bohnenkaffee
.
Lavazza
bohnenkaffee
.
Medellin secret
bohnenkaffee
.
Movenpick
bohnenkaffee
.
Nescafe Alegria
bohnenkaffee
.
Piazza Doro
bohnenkaffee
.
Rioba
bohnenkaffee
.
Rombouts
bohnenkaffee
.
Segafredo
bohnenkaffee
.
Simon Lévelt
bohnenkaffee
.
Tiktak
bohnenkaffee
.
Kaffee sticks
.
Buisman kaffeesticks
.
DE - Douwe Egberts
 kaffeesticks
.
Dispenserbox gross
.
Nescafe kaffeesticks
.
Nutricia
Hotcemel sticks
.
Instant Kaffee
.
Bonjour
Instant Kaffee
.
Buisman
instant kaffee
.
Douwe Egberts
Instant Kaffee
.
Nescafe
Instant Kaffee
.
Ricoré
 Instant Kaffee
.
Rioba
Instant Kaffee
.
Chicory Kaffee
.
Bonjour  Chicory
.
Ricoré  Chicory
.
Pacha Chicory
.
 Beukelaar Chicory
.
 Graindor Chicory
.
Kaffeekapseln
Nespresso
.
Australian organic
kaffeekapseln
.

DE L'or kaffee
capsules

.
Douwe Egberts
 kaffeekapseln
.
Hema
kaffeekapseln
.
Jacqmotte
kaffeekapseln
.
Jones Brothers
 kaffeekapseln
.
Lavazza
kaffeecups
.
Nescafe
 Dolce Gusto
.
Tassimo
kaffeekapseln
.
Rioba
kaffee capsules
.
Kaffeefilters
.
De Beukelaar
kaffeefilters
.
Jacqmotte
kaffeefilters
.
Rombouts
kaffeefilters
 
 
 Bedingungen, Impressum, AGB .....

 

Dutch version
 
Terms, Conditions &privacy
Dutch version

"COFFEEorTEA" is onderdeel van Secret Caché.

Voorwaarden

Secret Caché ("COFFEEorTEA") zal er zorg voor dragen dat de door een Internet cliënt middels een order via Internet via secret-cache de bestelde producten direct verzonden gaat worden binnen twee werkdagen na ontvangst van het totale factuurbedrag.  Indien de levertijd niet haalbaar zal secret-cache de cliënt hier tijdig van op de hoogte stellen, een vervangend artikel voorstellen danwel de mogelijkheid zal bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 7 dagen worden teruggestort.


De administratie van secret-cache wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te vormen van de gedane bestellingen, leveringen.

Door het invullen van het bestelformulier of gebruik te maken van de Paypal betaalmogelijkheid op de
secret-cache  pagina's op internet aanvaardt de Internet cliënt deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de Internet cliënt en secret-cache. Secret-cache heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de Internetsites tussentijds te wijzigen.

De koopovereenkomst bevat alle tussen de Internet cliënt en
secret-cache gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken. De koopovereenkomst tussen de Internet cliënt en secret-cache wordt beheerst door Nederlands recht, met dien verstande dat in geval het recht van een andere staat dwingend van toepassing is op de koopovereenkomst of een deel daarvan het recht van die staat de koopovereenkomst of voornoemd deel daarvan beheerst. Eventuele geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit deze koopovereenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank te Breda (NL).

Secret-cache is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen wbt kopers- en leveringsgarantie van en gegarandeerd door Paypal

Afnemer, lees cliënt, is zelf verantwoordelijk of de aangekocht artikelen ingevoerd mogen worden naar het land van het afleveradres. Secret-Cache is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk (te stellen) voor enige vertraging veroorzaakt door een logistieke aanbieder in binnen en/of buitenland.
 

AFLEVERING en facturatie
Levering en facturatie geschiedt via secret-cache

GARANTIE en RETOURNEREN

De Internet cliënt is gerechtigd de producten, met uitzondering van levensmiddelen (food), ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven op de
secret-cache pagina's op internet, mits ongebruikt in goede conditie is voorzien van hun originele verpakking en vaste labels/etikettering, binnen zeven dagen nadat deze zijn afgeleverd, aan de leverancier te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst tenzij anders is overeengekomen of apart bestelt is bij de fabrikant en/of toeleverancier. Bij latere retournering vervalt de ontbinding van de koopovereenkomst. De portokosten en risico van retourneren komt voor rekening van de internet cliënt. Tevens dient de zending vooraf bij Secret Caché te worden aangemeld. Niet aangemelde retouren zullen niet worden gecrediteerd. Secret Caché  behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gedragen, gebruikt of door schuld anders dan die van secret-cache of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de Internet cliënt.  Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Secret Caché en/of de leverancier schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de Internet cliënt of anderszins voor risico van de Internet cliënt komt, zal Secret Caché  de Internet cliënt hiervan in kennis stellen waarna Secret Caché  het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen vier weken aan de Internet cliënt zal retourneren.


Op de door de leveranciers van secret-cache geleverde producten bestaat een schriftelijke garantie. De garantieperiode gaat in op de datum die vermeld staat op het moment van ontvangst voor de betreffende producten (factuurdatum). Indien een Internet cliënt binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan de leverancier schriftelijk aan de leverancier te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal de leverancier, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen drie dagen een nieuw product bij de Internet cliënt wordt afgeleverd, in welk geval de leverancier zowel de kosten van de terugzending in mindering brengen van de nieuwe opdracht/zending en de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal dragen. 

BETALING

De afgesloten koopovereenkomst met daarin opgenomen de aankoopbedragen dient u te voldoen aan Secret Caché middels een internationale Paypal betaling of eigen overschrijving.

MINDERJARIG

Indien men minderjarig is en toch een bestelling wilt plaatsen zal de minderjarige cliënt na het verzenden van de bestelling middels het bestelformulier apart een e-mail aan de secret-cache moeten sturen waarop de navolgende gegevens, naam en voorletters, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, dienen te staan van de ouder(s), voogd of een ander persoon, aangewezen door de rechtelijke macht.

CLIËNTENSERVICE

Vragen, opmerkingen en dergelijke kunt u per e-mail of schriftelijk stellen aan de cliëntenservice. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering en dergelijke dient men binnen zes weken na besteldatum schriftelijk in te dienen. De internet cliënt krijgt binnen twee weken schriftelijk bericht

Secret Caché
www.Secret-Cache.eu
Adriaan Klaassenstraat 12
4813 AG  Breda (NL)
Tel 0031 76 88 90 076
Mail
info (at) Secret-Cache.eu (prefer)
KvK Breda 20157945
BTWnr NL821096357B01

AVG privacy (may 2018)
 

Secret Caché Secret Caché, gevestigd aan PO box 1, 2320 Hoogstraten Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.secret-cache.eu PO box 1, 2320 Hoogstraten Belgium 0031768890076

Dir/founder is de Functionaris Gegevensbescherming van Secret Caché Hij/zij is te bereiken via info@secret-cache.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Secret Caché verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@secret-Cache.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Secret Caché verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Secret Caché verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Secret Caché neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Secret Caché) tussen zit. Secret Caché gebruikt gestandaardiseerde computerprogramma's of -systemen voor het verwerken van orders, administratie en mailcorrespondentie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Secret Caché bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen conform EU/NL belastingwetgeving met een termijn van acht jaar.

Secret Caché verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Secret Caché gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Secret Caché en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@secret-Cache.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Secret Caché wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Secret Caché neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@secret-Cache.eu

 

 

Other countries?

click here
....

Tee
.

Alex Meijer
Fairtrade tee

.
English Tea Shop
 tee, fairtrade
.
Dilmah tee
.
Kruger
Zitronentee
.
Lipton tee
.
Pickwick tee
.
Pickwick
Früchtetee
.
Pickwick
Slow Tea
.
Pickwick T
ea for One
.
Pickwick
Tea Master
.
Rioba tee
.
Twinings tee
.
Bio tee
.
Higher Living
tee
.
Mondiano
Fairtrade tee
.
Yogi tea
.
Zonnatura
tee
.
Tee Sticks
.
T-sticks / tee
.
Teebox
.
Dilmah
Teebox
.
Lipton
Teebox
.
Pickwick
Teebox
.
T-stick
Teebox
.
Twinings
Teebox
.
Chocomel und
kakao pulver

.

Alex Meijer
k
akao sticks
.
Benco
choco energy
.
Cecemel Choco
.
Douwe Egberts
k
akao
.
Hemo kakcao
.
Kwatta
k
akao - choco
.
Nestlé
k
akao - chocolate
.
Nesquick
.
Nutricia
Hotcemel sticks
.
Ovomaltine
.
Van Houten
Chocolate drink
.
Callebaut
Belgian chocolate
for drinks
.
Instant Cup a Soup
.
Knorr
drinkbouillon
.
Unox Cup a Soup
instant
.
Unox Cup a Soup
 VENDING
.
Kaffeelikör
.
Cafe Marakesh
Kaffeelikör
.
Hasselt Fryns
Kaffeelikör
.
Kaffeeweißer / Zucker
.
Alex Meijer
kaffeecreamer
.
Friesche Vlag
Kaffeeweißer
.
Kaffeeweißer
.
Kaffeeweißer sticks
.
Nestlé Dairy
.
Zucker STICKS
.
Kaffee milch cups
.
Alex Meijer
Kaffeemilch cups
.
Kaffee milch cups
.
Laurentis
Kaffee milch cups
.
Nutroma
kaffee room cups
.
Süßstoff
.
Alex meijer Süßstoff
.
Canderel Süßstoff
.
Natrena Süßstoff
.
Süßstoff
.
Kaffee sirup
.
DE, Douwe Egberts
 kaffeesirup
.
Monin kaffeesirup
.
Kaffeegebäck
.
Alex Meijer
Kaffeegebäck
.
Holländische
Sirupwaffeln
.
Tiny Tony's
Chocolate Fairtrade
Dispenserbox
.
Verkade mini
Chocolate
Dispenserbox
.
Fairtrade choco
mini's
Dispenserbox
.
Kaffee NON-food
.
Karton Kaffeebecher
.
 
 
 
 
  Copyright ©Secret Caché